P45Rant

Author Archive: admin

Tin đồn Tân Hiệp Phát sử dụng hương liệu hết hạn sử dụng hoàn toàn không có cơ sở

Tập Ä oàn tân hiá» p phát:Vào dá» p cuá» i tháng 5/2009, các cÆ¡ quan chức nÄ ng Ä Ã£ tiến hành kiá» m tra kho hàng tại 169. NÆ¡ Trang Long Ä Ã£ phát hiá» n ba container do 26 tấn hÆ°Æ¡ng liá» u thá»±c phầm dùng chế biến nÆ°á» c giải khát do Singapore sản xuất sản xuất Ä Ã£ hết hạn sá»­ dụng. Sau khi phát hiá» n ba container hÆ°Æ¡ng liá» u quá hạn, cÆ¡ quan Ä iá» u tra tiến hành kiá» m tra kho hàng của Công ty Tân Hiá» p Phát chi nhánh Bình DÆ°Æ¡ng. Tại Ä Ã¢y, cÆ¡ quan chức nÄ ng phát hiá» n có khoảng 60 thùng phuy nÆ°á» c cá» t trái cây có thá» i hạn sá»­ dụng ngày 3-11-2008. Vụ viá» c này Ä Ã£ gây ra ảnh hÆ°á» ng không Ä Ã¡ng có vá» i ngÆ°á» i tiêu dùng, tạo Ä iá» u kiá» n cho các Ä á» i thủ thêm bá» t nhằm hạ uy tín doanh nghiá» p. Thế nhÆ°ng sá»± thật Ä áº±ng sau sá»± viá» c này nhÆ° thế nào không phải ai cÅ©ng hiá» u rõ.

Má» t nhà máy sản xuất nÆ°á» c giải khát hàng Ä áº§u tại Viá» t Nam nhÆ° Tân Hiá» p Phát phải tuân thủ rất nghiêm ngặt trong viá» c quản lý Ä Ãºng quy trình vá» sinh an toàn thá»±c phẩm và sá»­ dụng các nguyên vật liá» u trong quá trình sản xuất. Từng ca sản xuất Ä á» u phải ghi nhận nguyên vật liá» u Ä Æ°á»£c lấy từ lô nguyên vật liá» u nào, tất cả Ä á» u phải có chứng từ ghi nhận từ khâu sá»­ dụng trong sản xuất cho Ä áº¿n tận nhà cung ứng và sản xuất của nguyên vật liá» u Ä Ã³. Ä Æ°á»£c biết Tân Hiá» p Phát Ä Ã£ áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo ISO và tuân thủ theo HACCP thì sẽ biết ngay Ä Æ°á»£c là có sá»­ dụng những lô nguyên vật liá» u Ä Ã£ quá hạn sá»­ dụng hay không bằng viá» c kiá» m tra sá» sách, chứng từ vá» viá» c sá»­ dụng nguyên vật liá» u trong quy trình sản xuất và Ä á» i chiếu vá» i các hợp Ä á» ng mua bán nguyên vật liá» u Ä Ã³.Khi các cÆ¡ quan chức nÄ ng kiá» m tra thì doanh nghiá» p Tân Hiá» p phát Ä á» u có Ä áº§y Ä á»§ chứng từ, há» sÆ¡ theo dõi, quản lý nguyên vật liá» u trong má» i thá» i Ä iá» m trong dây chuyá» n sản xuất.

Sau khi kiá» m tra Ä á» i chiếu dữ liá» u thá»±c tế trong dây chuyá» n sản xuất và các dữ liá» u xuất nhập kho nguyên vật liá» u thì tất cả nguyên liá» u, hÆ°Æ¡ng liá» u công ty Ä ang sá»­ dụng Ä á» sản xuất Ä á» u còn hạn sá»­ dụng. Riêng tại khu vá»±c kho thanh lý, có hÆ¡n 9.000kg hÆ°Æ¡ng liá» u cá» t á» i Ä á» u do Singapore sản xuất Ä Ã£ hết hạn sá»­ dụng, tuy nhiên doanh nghiá» p có treo bảng thanh lý nghiêm chá» nh. và Ä Ã¢y là sá» hÆ°Æ¡ng liá» u Ä ang chá» thanh lý do không Ä Æ°á»£c ngÆ°á» i tiêu dùng và thá» trÆ°á» ng Æ°a chuá» ng nên công ty Ä Ã£ ngừng sá»­ dụng từ lâu, khiến nguyên liá» u quá hạn. chứ hoàn toàn không dùng Ä á» sản xuất.Và Ä Ã³ cÅ©ng là khẳng Ä á» nh của ông Nguyá» n Thành Danh – Chi cục phó Chi cục Quản lý thá» trÆ°á» ng (QLTT) tá» nh Bình DÆ°Æ¡ng (Ä Ã¢y là má» t trong ba Ä Æ¡n vá» trá»±c tiếp kiá» m tra hành chính Công ty Tân Hiá» p Phát (THP) vào ngày 26.5), tại cuá» c há» p báo vá» i các cÆ¡ quan báo chí á» TP.HCM vào chiá» u (12.6), do Hiá» p há» i Bia – Rượu – NÆ°á» c giải khát VN tá» chức.

à ng Danh xác nhận, ngày 26.5, khi tiến hành kiá» m tra, những thùng hÆ°Æ¡ng liá» u hết hạn sá»­ dụng của Công ty THP Ä ang Ä á» trong kho hàng có ghi rõ hàng chá» thanh lý và tất cả Ä á» u có Ä áº§y Ä á»§ hóa Ä Æ¡n chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa…Do Ä Ã³, QLTT tá» nh Bình DÆ°Æ¡ng nói riêng, các cÆ¡ quan chức nÄ ng á» Bình DÆ°Æ¡ng và Trung Æ°Æ¡ng nói chung chÆ°a há» có bất kỳ má» t kết luận nào thá» hiá» n Công ty THP Ä Æ°a vào sản xuất kinh doanh những hÆ°Æ¡ng liá» u hết hạn sá»­ dụng. Ä áº·c biá» t trong biên bản làm viá» c giữa lá»±c lượng quản lý thá» trÆ°á» ng, cảnh sát và Ä áº¡i diá» n công ty không há» có câu chữ nào khẳng Ä á» nh Tân Hiá» p Phát Ä ang sá»­ dụng nguyên liá» u hết hạn sá»­ dụng Ä á» sản xuất ra các sản phẩm cung cấp cho ngÆ°á» i tiêu dùng. Và sau qua thanh tra nghiêm ngặt từ các cÆ¡ quan chức nÄ ng Ä á» u khẳng Ä á» nh các sản phẩm của công ty là hoàn toàn Ä áº£m bảo vá» mặt chất lượng.

Reference Link:[dcl=20354]

Push Button Influence: SEO Evangelist Dori Friend Reviews Alex Mandossian’s collaboration with Steve Olsher

SEO evangelist, Dori Friend develops digital marketing methodologies that work. Recently, she conducted a review of Alex Mandossian’s Push Button Influence.

IONE, CA / ACCESSWIRE / March 18, 2016 /SEO expert and evangelist, Dori Friend works with individuals and companies to develop digital marketing methodologies that work. Recently, she conducted a review of[dcl=10131], the latest program from new media influencer, Alex Mandossian.

Mandossian is responsible for the wildly popular Teleseminar Secretsâ ¢, a program that helped thousands achieve their coaching and consulting goals. Push Button Influence is a collaboration with author and reinvention expert, Steve Olsher that will teach authors, small business men and women, coaches, consultants, and speakers those methods that gain immediate influence over their target markets and gain media exposure. Dori Friend is an already successful digital marketing talent in her own right, so when asked to review the Push Button Influence program she was keen to help.

“I met Alex on a flight to Cincinnati,” says Friend. “We were both headed to the same seminar and ended up discussing problem areas of my business. Later, I purchased an hour of consulting time. He didn’t just give me an hour, he helped until the project was finished. The sales letter he made for me made over five hundred thousand to date. Suffice it to say I’m a believer.”

Friend will be reviewing the program over the course of a few months on her own website beginning on February 11, 2016. The program was designed to be a blueprint for those engaging in online sales to achieve “push button influence” with their target market. The duo completed beta testing with a small group of members who, Friend points out, “â ¦paid them to be test subjects.â Mandossian and Olsher believe they have a highly effective and beta test proven method for securing significant new media exposure and taking control of their own channels of distribution.”

“From time to time, I try to use my website as a platform to help others quickly gain control over their sales funnel and digital influence,” says Friend. “I have reviewed other systems in the past when I was familiar with the expert, and having worked with Alex I knew that this was something my followers and clients would most-likely gain something from.”

Friend will be publishing the results of her[dcl=10131] review, along with a list of training recommendations and bonus sources that compliment the program, on her website:http://www.dorifriend.com/reviews/push-button-influence-review-and-bonus-by-dori-friend/

Push Button Influence will become available starting March 31, 2016.

About Dori Friend

SEO expert and evangelist, Dori Friend works with individuals and companies to develop digital marketing methodologies that work. As a self-proclaimed “SEO Geek”, Friend’s passion is designing and building digital products and SEO software to streamline the SEO process for others.

Dori Friend
3451 Dry Creek Rd
Ione, CA 95640
United States
dori@dorifriend.com
http://www.dorifriend.com

Source: SEONitro LLC

Why Should You Clean Your Carpet Year Round?

We all have carpets in our home, they make it look more appealing and at the same time they protect our feet from a wide range of compounds or damaging items that can be found on the floor. For many of us, carpets are a sign of actually being home, as they provide that comfortable appeal we all want from our home. It’s an amazing thing that can bring us happiness, but in order to keep our house in a great shape we do need to clean the carpets as often as possible. Here you have a few reasons why carpet cleaning is important and why you should hire a carpet cleaning service right now!

Carpets act like a filter

Basically, carpets tend to trap a wide range of compounds and chemicals, but they are also trapping dirt as well. As you can expect, all those compounds trapped inside the carpet can be toxic for any person, and that is only getting worse if you have kids. This is why a very important thing in this regard is to make sure that you clean your carpets as often as possible because this will bring in front amazing opportunities and astounding results in the long run.

Better air quality

Another important thing about carpets is that they tend to retain allergens and all that stuff that can easily pollute the air quality. This way you will breathe air that’s not healthy, and in the long run this can lead to lung damage or it can expose a wide range of other conditions as well. If you really want to stay healthy, you have to focus on breathing fresh air, so you should definitely keep this in mind at all times.

No more allergies

If you have a lot of carpets in your home, they can indeed trigger allergies and asthma, which can be very bad for persons that are susceptible to such problems. This is why using a  carpet cleaning service is very important, because such an action will remove the dander's and dust from your home, all of which are the major cause of the allergies or asthma attacks that you can encounter on a daily basis. It’s very important to clean your carpets regularly if you want to avoid such a problem from appearing, because things can get even worse the more you keep your carpets, do need to try and think about that.

Bacteria

Carpets that aren’t cleaned in a regular fashion will also have a wide range of bacteria and germ types in them, which accumulate from dust, grime or pet fur/droppings. It’s something natural that can have some drastic consequences when it comes to the entire set of results as a whole, it all comes down to the way you address the entire thing, but one thing is certain, the outcome can be more than impressive. Bacteria is dangerous, especially if you have kids and they play on the floor/on the carpet all day, because this can lead to various diseases and you want to avoid that the best way you can by cleaning these carpets often.

Carpet color

Another important thing that you should focus on is the overall texture and color of your carpet. If you see that these properties are lost, then it’s clear that you should clean your carpet as fast as possible. As you saw above, this can indeed have some negative consequences in regards to your health, but at the same time it can lower the overall appeal of your home, and that is something you want to avoid all the time, as it’s really important.

Stains

Having stains on your carpet is something common, because the day to day life can bring these in one form or another, be it accident or maybe some plumbing issues, either way these do appear and it all comes down to you to repair them. If you really want to deal with the carpet stains fast, a carpet cleaning service will be the best choice as they will offer a high quality experience and professional results all the time, all you have to do is to contact them right away and you will be impressed with the results.

You can save money

Aside from being able to bring in front a better appeal for your home and being healthy, cleaning your carpets can also help you save money as well. Sure, this might sound like a bad investment for many, as they would think there are lots of things you can purchase with such an amount of cash, but at the end of the day your health is what you should focus on. Instead of seeing carpet cleaning as an expense, you should see it as an investment, one that can bring in front an amazing value all the time.

More chances of having fun

For many families that have kids, their carpets are a perfect place to sit with kids and have fun while playing or doing a wide range of other activities. Of course, you do need to have clean carpets in order to get the best results, as that’s crucial and otherwise you won’t be able to have a clean environment where you can enjoy your time with your kids.
At the end of the day, what matters the most is to have a healthy family, because if you have dirty carpets you end up dealing with allergens, unhealthy bacteria and a wide range of other interesting compounds. It’s a really good thing to do if you value the safety of your family and their overall health, but at the same time carpet cleaning can bring plenty of other benefits too. It’s a really exciting activity to perform, and one that can give a lot of value for your entire family. You can also save money from this too, which is a major plus! Don’t hesitate and use a professional carpet cleaning service to get the results you want right away, you will be amazed with the outcome!

-